Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin do 21 hodin v den nástupu. 

V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíč.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi.

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a střešní okna a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

V prostorách restaurace není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin.

V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna jen po předchozí dohodě.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb penzionu přijímáme na emailu info@pensionrozcesti.cz.